Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Tipy, jak v jednotlivých případech postupovat

 

Z hlediska práva existuje hned několik forem, jak k rozloučení se zaměstnancem může dojít, a každá má svá specifika. Abyste se v tom neztratili, připravili jsme vám praktický návod, který si navíc můžete stáhnout v PDF a kdykoli si tyto základní body připomenout.

 

Všichni zaměstnanci i HR začátečníci by měli vědět, že ukončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Podle typu ukončení pracovního poměru se ale bude lišit postup, který obě strany ze zákona musí dodržet. Nejběžnější formy ukončení jsou následující:

 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době,
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru,
 • výpověď z pracovního poměru.

Ve výsledku až tak nezáleží na tom, kdo a z jakého důvodu pracovní poměr ukončil. Rozloučení by mělo proběhnout především lidsky. Samozřejmostí by měla být i upřímnost, slušnost, respekt a ze strany HR především kvalitní offboarding s výstupním pohovorem.

Výstupní pohovor – vždy, když někdo tým opouští

Výstupní pohovor sice není populární, ale měla by na něj přijít řada vždy při ukončení pracovního poměru. Pomůže firmě získat hodnotnou zpětnou vazbu a zaměstnanci dává možnost odejít v klidu a bez negativních emocí. Navíc tak máte ideální příležitost, kdy můžete člověku jménem zaměstnavatele poděkovat za odvedenou práci.

Ve chvíli, kdy naplánujete výstupní pohovor, doporučujeme zaměstnanci poslat i výstupní dotazník. Celá schůzka pohovoru pak bude mít díky otázkám z dotazníku jasnou strukturu. K odpovědím zaměstnance se takhle navíc můžete kdykoliv vrátit.

 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době co byste měli vědět

• Ve zkušební době může zaměstnanec, ale i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu.

• Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

• Zaměstnanec se může rozhodnout pracovní poměr ukončit, i když byl nebo zůstává na neschopence.

• Ve zkušební době pracovní poměr skončí automaticky dnem, kdy je dokument o zrušení doručený či předaný zaměstnanci.

• Stejné pravidlo platí i ze strany zaměstnance – pracovní poměr ve zkušební době skončí v den doručení nebo předání zrušení zaměstnavateli.

• Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době není potřeba dodržet žádnou výpovědní dobu.

 

PRAKTICKÉ RADY:

 • Vzhledem k absenci výpovědní doby ve zkušební době buďte připravení, že se zaměstnancem musíte dořešit všechno v den, kdy bylo zrušení předáno.
 • Převezměte od něj všechny firemní předměty a dokumenty. Například klíče, přístupovou kartu a další vybavení. Spojit se s ním později nemusí být snadné a může vám to zkomplikovat práci.
 • Dle psychického rozpoložení zaměstnance zvažte, zda uskutečnit výstupní pohovor. Někdy mohou být emoce rozbouřené a pohovor by vše jen zhoršil. Možnost popovídat si nebo vše probrat byste ale měli člověku nabídnout, byť u vás byl jen krátce.
 • Nezapomeňte dořešit i technické zabezpečení a člověku po odchodu odeberte přístupy do firemních systémů, zrušte e-mailový účet apod.
 • S člověkem se slušně rozlučte, a to i v případě, že jeho odchod ve firmě vyvolal negativní emoce. Vždy se snažte dodržet pravidla slušného chování.

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměruna co nesmíte zapomenout

• O dohodě je řeč jen tehdy, když s ukončením pracovního poměru a s jeho podmínkami souhlasí obě zúčastněné strany.

• Dohoda musí být písemná, s podpisem obou stran.

• Uvedení důvodu ukončení v dohodě může být považováno za vstřícný krok zejména pro zaměstnance. Když odchází například z organizačních důvodů, bude mít nárok na odstupné. A pokud se bude hlásit na úřad práce, bude mít nárok i na vyšší podporu v nezaměstnanosti. Proto mohou zaměstnanci někdy uvedení důvodu v dohodě požadovat.

• „Výpovědní doba“ může, ale nemusí být součástí dohody o ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec tak může odejít klidně v den podpisu dohody nebo se můžete domluvit na skončení až třeba za dva měsíce. Záleží na vzájemné dohodě obou stran.

• Dohodu je tedy potřeba důkladně přečíst a všechny uvedené podmínky pečlivě zvážit. Když už je dohoda podepsaná, nabývá platnosti a zpětně se s podmínkami nic moc nenadělá.

PRAKTICKÉ RADY:

 • Převezměte včas všechny firemní předměty, zejména klíče, přístupovou kartu, počítač, telefon, případně nějaké nářadí, někdy třeba i auto, dokumenty apod.
 • S nadřízeným zaměstnance vyřešte, kdo po odcházejícím člověku převezme jeho úkoly a agendu.
 • Výstupní pohovor by měl standardně proběhnout.
 • Pokud zaměstnanec odchází ještě ten den, měli byste mu tuto možnost alespoň nabídnout.
 • Zařiďte odstupné, pokud se zaměstnance týká.
 • Postarejte se o zrušení přístupu k firemním účtům, e-mailu apod.
 • V klidu a slušně se rozlučte.
 • Změnu v rozložení týmu komunikujte také směrem ke stávajícím zaměstnancům.

 

Výpověď z pracovního poměruna co je dobré se zaměřit

• Výpověď ze strany zaměstnance musí být v písemné formě a zaměstnanec ji musí podepsat. Zaměstnavatel ji podepisovat nemusí, stačí, když ji převezme.

• Výpověď začíná platit dnem doručení a od prvního dne nového měsíce automaticky začne běžet výpovědní doba 2 měsíce.

• Zaměstnanec ve výpovědi nemusí udat důvod, proč výpověď podává.

• Výpověď ze strany zaměstnavatele také musí být v písemné formě, podepsaná a druhá strana ji podepisovat nemusí.

• Zaměstnavatel ale může výpověď podat pouze z důvodů, které jsou uvedené v zákoníku práce.

• Důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele jsou zejména: organizační změny, zdravotní důvody, nesplňování předpokladů a požadavků, porušování povinností zaměstnance.

• Když propouštíte z důvodu organizačních změn nebo nemoci z povolání či pracovního úrazu, zaměstnanci náleží odstupné.

• Výpověď je platná ode dne doručení zaměstnanci a od začátku nového měsíce po doručení automaticky začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta.

• Pozor, zaměstnavatel ale nesmí dát výpověď v ochranné době. To je například: pracovní neschopnost, těhotenství, dále doba, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou, nebo doba, po kterou zaměstnankyně či zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

 

PRAKTICKÉ RADY:

 • Platí body, které jsou zmíněné v předchozích případech ukončení pracovního poměru.
 • Zaměstnanci před odchodem připomeňte NDA, dohodu o mlčenlivosti, pokud byla sjednaná. Můžete tak předejít nepříjemnostem.
 • Dořešte dovolenou – zaměstnanec si ji může vyčerpat nebo ji dostat proplacenou.
 • V den skončení pracovního poměru dejte zaměstnanci zápočtový list.
 • Po skončení pracovního poměru připravte také potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.
 • Pro vlastní potřeby zpracujte výstupní list. Pokud zaměstnanec bude chtít, může si nechat kopii.
 • Když zaměstnanec zažádá, připravte mu do 15 dnů od skončení zaměstnání pracovní posudek.
 • Po nástupu na úřad práce také zaměstnanec může žádat o potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

 

Zdroj: magazin.lmc.eu