Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Lektorské služby

Vnímám, že čas školení je v dynamické době činnosti pro firmy časově náročný a často i na první pohled méně účinný, občas i zdánlivě nepodstatný. Pozoruji, že častěji v posledních letech firmy upřednostňují konkrétní pracovní intervenci přímo ve společnosti. Ať už v oblasti HR, nebo manažerských kompetencí, či v rámci facilitace jednání i mediace sporů.

Vždy se před realizací konkrétního kurzu setkám s klientem, vyslechnu pozorně jeho výchozí situaci ve firmě, a co od programu očekává, tedy jaký je jeho cíl. Následně přemýšlím a nabízím klientovi nejužitečnější cestu – ať už typu školení, workshopu, semináře aj, nebo konkrétní práce pro firmu.

Vždy sepíšu vše podstatné, co jsem během setkání slyšela, předložím to a ubezpečím se u klienta, jestli je to v souladu s jeho záměrem a nabídnu mu program, který podle mé zkušenosti odpovídá jeho potřebě. 

Je jisté, že kvalitu lektora zásadně ovlivňuje příslušnost ke společnosti, v rámci níž své řemeslo provozuje. Je důležité, zda lektoři, trenéři, koučové a mentoři mají tréninky, scházejí se, školí se a permanentně si doplňují nové informace. Mezi sebou konzultují, mají svého supervizora, konzultanty na různá témata, vyměňují si materiály a podobně. Tak se projeví synergický efekt práce. Teprve když je společnost kvalitní, může mít kvalitní lektory, kteří se navíc posouvají o úrovně výše. V tomto směru také já, jako lektor, dbám o svou odbornost, o udržování profesního nadhledu a permanentního rozvoje.

Zároveň nekompromisně vycházím ze své téměř denní praxe ve spolupráci s firmami. Všechno co školím, také dělám.

Chtějte, aby vybraný vzdělávací program měl hlavu a patu. Abyste cítili, že vám náplň zapadá do širšího schématu a víte, kam jste přišli. Na kurzu byste se měli cítit trochu jako doma. To znamená, že byste měli slyšet výrazy, které jsou u vás ve firmě obvyklé, případové studie by měly být ze stejného nebo z blízkých oborů. Kurz musí být naladěný na firemní kulturu. Chtějte mít nastavené srozumitelné výstupy, které bude školící program směřovat.

Můj přístup na kurzech:

 • program jde vždy tempem, přístupem, formou rozvoje, jaký je momentálně užitečný pro skupinu, či tým účastníků, toto rozhodnutí dokážu odpovědně udělat až na place s lidmi, kteří jsou v programu
 • koučovací přístup - vytvářím partnerské prostředí, pokládám otázky a zapojuji účastníky, tak aby si na řešení přicházeli sami a tedy k němu zaujímali osobní angažovaný postoj
 • individuálně – jako zkušený lektor zvládám skupinovou dynamiku, ta však nevylučuje individuální přístup ke každému účastníkovi programu
 • jsem inspirátor  – přináším informace a data, modely a schémata a praktické zkušenosti, které sama používám a mám je prověřeny, vše co svým klientům předkládám, beru jako inspiraci

Konkrétní formy školení:

 • skupinový, nebo týmový koučink – jednotlivci ve skupině pracují na stejném tématu každý individuálně, nebo společně dle typu kurzu. Ve skupině sdílejí svoje zkušenosti, úhly pohledu
     - na osobním pokroku v daném tématu pracuje každý individuálně podle toho, co potřebuje zvládnout
     - týmově pracují na rozvoji celého týmu a společném dosažení celo týmového cíle
 • sebereflexe – vědomou rekapitulací svého chování účastníci získávají náhled na svoje silné stránky a místa, na kterých potřebují pracovat
 • sdílení – účastníci programu si vzájemně naslouchají, podporují se ve spolupráci, reagují jeden na druhého, navzájem se inspirují a poskytují si rozvojovou zpětnou vazbu
 • dílenský přístup – zpracováváme situace z praxe účastníků, tak aby již odcházeli s konkrétními řešeními pro svoji práci – to mi dává smysl a baví mne nejčastěji
 • mentorink – uvádění vlastních znalostí a zkušeností i názorů související s probíranou problematikou a nabídka inspirace těmito informacemi pro vlastní konkrétní potřebu, individuální situaci
 • výklad – některá podstatná fakta, modely, teoretické části vysvětluji co nejjednodušší formou včetně přirovnání s praxí