Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Koučink

V ateliéru u kouče, v místě společnosti klienta, formou skype, úvodní setkání a „ochutnávka“ zdarma, zkušenost doporučuje minimálně 6 sezení.

 • individuální koučink (soukromá zakázka) i rodinné sezení
 • pracovní koučink (zakázka v rámci firmy) i týmový koučink

Co je koučink

 • Koučink je prokazatelně účinnou metodou, která je součástí vzdělávacích programů, rozvoje lidí a dosahování cílů (v nejvyspělejších západních zemích, zejména anglosaských již zcela standartní)
 • Koučink je interdisciplinární obor, který vychází z různých odborných směrů. Dotýká se psychologie, manažerského řízení, má systémové zdroje. Je syntézou prvků tréninku, osobního rozvoje, komunikace, poznávání
 • Koučink je partnerství kouče s klientem v myšlenkově inspirativním a kreativním procesu.
 • Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho cíle, vize nebo přání.
 • Koučink využívá procesu zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, které dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní změny.
 • Proces koučinku pomáhá klientovi přesně definovat jeho cíle, ale také těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.

Co koučink není?

 • Poradenství (dodané univerzální řešení)
 • Mentorink (rady z vlastních zkušeností)
 • Trénování (učení dovednosti)
 • Terapie (psychologická podpora na cestě k vnitřní stabilitě) versus koučink (průvodcovství a podpora při hledání a objevování vlastní individuální cesty k řešení)
 • Koučink je jednou z metod přístupu k podpoře lidí a dnešním aktuálním trendem vyspělých společností je jeho zařazení jako plnohodnotné složky podpory lidí.

Co je cílem koučinku

 • Uvolnění potenciálu klienta odstraněním vnitřních bariér
 • Prostřednictvím rozhovoru otevřít a ukázat klientovi realitu a pomoci mu správně ji vnímat
 • Tím, že klient správně vnímá realitu a chápe ji v celé šíři, může ji ovlivňovat a kontrolovat a tím za ni převzít zodpovědnost
 • Z možnosti volby a vlastních návrhů pro dosažení cílů vyplývá samostatnost klienta a tím zvýšení jeho vnitřní motivace a sebevědomí
 • Trochu nadneseně bychom mohli říci, že kouč vede lidi a firmy k tomu, aby si splnili všechny své sny, využily maximálně svůj talent, uskutečnili své vize v celé jejich úplnosti nikoliv pouhý zlomek toho, co chtějí, o čem sní a co dovedou
 • Cílem koučinku je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením složitých situací a podpořit jeho úspěch.
 • Kouč pomáhá nastavit cíl, objevit skutečnou motivaci a stanovit efektivní cestu k dosažení cíle

Situace, kdy je koučink vhodný

Lidé se často mylně domnívají, že koučink je určen jen lidem v krizové situaci, slabším jedincům a podobně. Opak bývá pravdou, koučink dokáží maximálně využít lidé na vrcholu, kde se chtějí udržet, podávat ty nejlepší výkony a jít až na hranici svého potenciálu.

 • Firemní prostředí
 • Zlepšení výkonů
 • Dosahování větší efektivity
 • Manažerské kompetence (vedení týmů, rozhodování, nepopulární opatření, delegování, timemanagement)
 • Loajalita zaměstnanců
 • Týmová spolupráce
 • Motivace (syndrom vyhoření, kreativita)
 • Projektová činnost

 

Kouč je průvodcem, který pomáhá lidem najít ty nejlepší odpovědi, pravdy a řešení, a někdy i sílu dotáhnout zcela a do konce vysněné vize a projekty, či uvědomit si nové možnosti rozvoje.

 • Životní koučink
 • zaměření na osobní rozvoj a osobní cíle
 • ujasnění své osobní vize, svých životní priority
 • náhled na svůj život z odstupu a nalezení své jedinečné životní cesty ke spokojenosti
 • zvládání pracovního stresu
 • nalezení rovnováhy mezi osobním životem a prací
 • plánování osobních projektů

Hlavní principy koučinku

 • koučink probíhá v jednotlivých sezeních
 • jedno sezení trvá přibližně 1 až 1,5hod
 • klient se se svým koučem setkává většinou jednou za dva týdny, případně častěji dle konkrétní situace
 • minimální délka spolupráce je z dlouhodobé zkušenosti doporučovaná alespoň šest sezení

Jak typická koučovací schůzka probíhá?

Kouč se vás bude ptát a především Vám bude pozorně naslouchat.

Na první schůzce se dozvíte, co přesně se bude dít, jak často se budete setkávat a po jak dlouhou dobu, jakou formou budete dostávat zpětnou vazbu

Koučovací sezení není nic nového pod sluncem. Jedním z prvních koučů byl filozof Sokrates. I on kladl svým studentům zvídavé otázky, které jim pomáhaly dobrat se pravdivého řešení nastíněných problémů. Koučovací metody využíval k vyučování žáků i pedagog Jan Amos Komenský v tzv. škole hrou

Jak to vlastně funguje?

 • Koučování se obvykle odehrává jako dialog dvou lidí.
 • Kouč klade klientovi otázky a provádí ho efektivním procesem koučovacího sezení.
 • Koučovaný přichází s přáním dosáhnout určitého cíle, případně s určitou problematickou situací, kterou chce řešit.
 • Klient může mít prostě jen nepříjemný pocit a nezná příčinu, může chtít nějakou změnu a nevědět jakou.
 • Hledání skutečného cíle může být samotnou zakázkou pro koučinková sezení.
 • Kouč pomáhá koučovanému vyjasnit si, co je skutečně jeho cílem
 • Klient ve svých odpovědích na koučovi otázky zjišťuje, jaká je jeho současná situace a jaké jsou ty nejlepší cesty k přemostění propasti mezi vizí a realitou.
 • Na konci každého sezení by měl být výsledkem akční plán a vysoká míra motivace plán uskutečnit.

Co při správném koučinku prožívá klient?

 • Plně se soustředí sám na sebe a má dostatečný prostor dobře si formulovat odpovědi na otázky, které od kouče dostává.
 • Cítí ze strany kouče maximální zájem, podporu, zvídavost a hlavně víru v klientovi schopnosti.
 • Má pocit důležitosti a je v centru pozornosti. Vnímá koučovo plné naladění se na klienta.
 • Cítí důvěru, pohodu, bezpečí a klid na přemýšlení.
 • Prožívá a uvědomuje si zapojování své představivosti.
 • Koučovi otázky klienta stimulují, podporují ho dívat se na věci z nových úhlů pohledu a maximálně zapojovat mozek.
 • Plně se soustředí na sebe a na svůj vnitřní svět.
 • Kouč je jeho bezpečný průvodce, který aniž by ho vyrušoval, pomáhá mu pojmenovávat a formulovat si své záležitosti a hledat mezi nimi nové souvislosti a vazby.

Kdo je kouč a jak poznáte toho svého?

 • Kouč je osoba, která prošla koučovacím výcvikem, zná a používá všechna koučovací pravidla a koučinkové metody i postupy práce.
 • Kouč se dokáže plně soustředit na svého klienta, umí mu naslouchat, v pravou chvíli klást otevřené otázky a podporovat klienta v přemýšlení.
 • Kouč aktivně vytváří důvěrné prostředí a dbá na komfort klienta při práci.
 • Dokáže řídit proces koučování a dbá na maximálně efektivní výstup sezení.
 • Správný kouč na rozdíl od jiných profesí nedává rady ani instrukce. Respektuje, že univerzální řešení nemusí být pro Vás to ideální a provází Vás koučinkovým procesem tak, abyste si sami našli to pravé řešení Vaší individuální situaci na míru.

Co můžete očekávat od svého kouče?

 • Bude Vás podporovat s důvěrou ve Vaše schopnosti
 • Nebude hledat příčiny Vašich problémů v minulosti, ale bude směřovat k jejich řešení v budoucnosti
 • Nenechá Vás jen tak teoretizovat, ale povede Vás k tvůrčí práci na sobě samém, k akčním krokům a ke skutečné změně či pokroku
 • Bude respektovat Vámi zvolenou cestu k Vámi zvoleným cílům a partnersky Vás na ní provázet